Hoofdstraat 127B

5121 JC Rijen, Netherlands

[email protected]

Informatie over onderdelen

+31 6 55904385

Bellen alleen voor onderhoud en reparatie van de SL129

Specialist in Mercedes SL R129

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.         Definities

 • SL PARTS Shop & Service: gevestigd te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54448964 handelend onder de naam SL PARTS Shop & Service.
 • Website: de website van SL PARTS Shop & Service, te raadplegen via slparts.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met SL PARTS Shop & Service en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SL PARTS Shop & Service en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene

Artikel 2.         Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van SL PARTS Shop & Service zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SL PARTS Shop & Service slechts bindend, indien en voor zover deze door SL PARTS Shop & Service uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.         Prijzen en informatie

 • Alle op de Website en in andere van SL PARTS Shop & Service afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SL PARTS Shop & Service kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van SL PARTS Shop & Service afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • SL PARTS Shop & Service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4.         Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van SL PARTS Shop & Service en het voldoen aan de daarbij door SL PARTS Shop & Service gestelde voorwaarden.
 • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SL PARTS Shop & Service onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SL PARTS Shop & Service het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • SL PARTS Shop & Service kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SL PARTS Shop & Service op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5.         Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling door SL PARTS Shop & Service is ontvangen, stuurt SL PARTS Shop & Service de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • SL PARTS Shop & Service is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • Indien SL PARTS Shop & Service de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • SL PARTS Shop & Service raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • SL PARTS Shop & Service is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6.         Herroepingsrecht

 • Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met SL PARTS Shop & Service binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 • De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft SL PARTS Shop & Service een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan SL PARTS Shop & Service, of op andere ondubbelzinnige wijze aan SL PARTS Shop & Service kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. SL PARTS Shop & Service bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

SL PARTS Shop & Service Hoofdstraat 127-B

5121 JC, Rijen

 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering

 

dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SL PARTS Shop & Service de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij SL PARTS Shop & Service aanbiedt het product zelf af te halen, mag SL PARTS Shop & Service wachten met terugbetalen tot SL PARTS Shop & Service het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7.         Betaling

 • Klant dient betalingen aan SL PARTS Shop & Service volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. SL PARTS Shop & Service is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de SL PARTS Shop & Service is gewezen op de te late betaling en SL PARTS Shop & Service de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SL PARTS Shop & Service gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 000,- met een minimum van € 40,-. SL PARTS Shop & Service kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8.         Garantie en conformiteit

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door SL PARTS Shop & Service een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • SL PARTS Shop & Service staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat SL PARTS Shop & Service er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

 • Een door SL PARTS Shop & Service, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 • Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SL PARTS Shop & Service daarvan in kennis te stellen.
 • Indien SL PARTS Shop & Service de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9.         Garantie bij zakelijke aankopen

 • SL PARTS Shop & Service staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat SL PARTS Shop & Service er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
 • Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SL PARTS Shop & Service daarvan in kennis te
 • Indien SL PARTS Shop & Service de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 10.       Klachtenprocedure

 • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van SL PARTS Shop & Service, dan kan hij bij SL PARTS Shop & Service telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • SL PARTS Shop & Service geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SL PARTS Shop & Service binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

 • Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11.       Aansprakelijkheid

 • Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De totale aansprakelijkheid van SL PARTS Shop & Service jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van SL PARTS Shop & Service jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SL PARTS Shop & Service jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SL PARTS Shop & Service.
 • De aansprakelijkheid van SL PARTS Shop & Service jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SL PARTS Shop & Service onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SL PARTS Shop & Service ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SL PARTS Shop & Service in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SL PARTS Shop & Service meldt.
 • In geval van overmacht is SL PARTS Shop & Service niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12.       Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 • Alle geleverde goederen blijven het eigendom van SL PARTS Shop & Service totdat alle vorderingen die SL PARTS Shop & Service op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

 

 • Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
 • Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van SL PARTS Shop & Service te bewaren.
 • SL PARTS Shop & Service is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
 • Zakelijke Klant zal SL PARTS Shop & Service te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van SL PARTS Shop & Service.

Artikel 13.       Persoonsgegevens

 • SL PARTS Shop & Service verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14.       Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SL PARTS Shop & Service gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

SL PARTS Shop & Service Hoofdstraat 127-B

5121 JC, Rijen

Telefoon: +31 6 55904385 E-mail: [email protected]

KvK-nummer: 54448964 Btw-nummer: